محصول هفتم

شناسه محصول:

ارتفاع پایه:

قطر لوله:

پوشش بدنه:

رنگ بدنه:

15511DSA3

3556

۵۶

لعاب

مرمر

تجهیزات جانبی قابل سفارش

قبلی
بعدی

محصولات مرتبط

قبلی
بعدی

استفاده شده در پروژه‌های

پروژه سازه‌های پتروشیمی

کارفرما: سعید خسروی

زمان شروع پروژه: 1399.05.09