محصول فضای آزاد تست ۱

شناسه محصول:

ارتفاع پایه:

قطر لوله:

پوشش بدنه:

رنگ بدنه:

XD2233ssW

۱۰

متحرک

آهنی

فلزی

تجهیزات جانبی قابل سفارش

قبلی
بعدی

محصولات مرتبط

قبلی
بعدی

استفاده شده در پروژه‌های

پروژه سازه‌های پتروشیمی

کارفرما: سعید خسروی

زمان شروع پروژه: 1399.05.09