صنعتی

اداری تجاری

بیمارستانی

پروژه های در دست اقدام

پروژه‌های در حال انجام

پروژه تست ۴

کارفرما: نام کارفرما تست

پروژه سازه‌های پتروشیمی

کارفرما: سعید خسروی

پروژه هلدینگ نفت و گار

کارفرما: علیرضا محمودی

پروژه پارس جنوبی

کارفرما: محمدرضا علیزاده