دسته بندی پروژه: بیمارستانی

پروژه سازه‌های پتروشیمی

کارفرما: سعید خسروی