دسته بندی پروژه: پروژه‌های در دست اقدام

پروژه سازه‌های پتروشیمی

کارفرما: سعید خسروی